Üres

Összesen: 0 Ft

Maghun Világörökség és Hagyomány

Hagyományőrző kézműves termékek webáruháza Zsűrizett míves termékek, viselet, magas műveltség...

Szkíta-hun-magyar (19. századi könyvek újra)

2 800 Ft

Kérjük válassza ki lentebb, melyik könyvet kívánja megvásárolni!
I. Magyarok őstörténete

Görög források a scythák történetéhez Télfy János, 1863: "Jelen Görög Források megjelentek a Magyar Tudományos Értekező 6-10. számaiban vagy is a II. kötet 1-5. füzeteiben. De miután őstörténetünk fontossága megkívánja, hogy a reá vonatkozó adatok ismerete minél inkább elterjedjen; eltökéltem magamat több irodalombarát tanácsára e Forrásokat önálló könyvben közrebocsátani; már azért is, mivel illyen alakban könnyebben használható s könyvtárakban is az illető szakmunkák közé sorozható." ( ISBN 5992400000344) 2800 Ft.
II. Attila fiai és utódainak történelme a magyarok Európába telepedéséig II.
Írta Thierry Amadé, fordította Szabó Károly. 3. jav. és bővített kiadás szerint. Pest : Ráth Mór, 1865. Hasonmás kiadás. (ISBN 2050000026775) 4500 Ft.
III. A magyar nemzetiségről
Kállay Ferenc, a magyar ős- és nyelvtörténeti kutatások korai képviselője már az MTA tagjaként jelentette meg egyik korai művét, amelyet annak a kérdésnek szentelt, hogy minek köszönhető, hogy a magyar nemzetiség más keletről származó nomád népekkel szemben fennmaradt. A nemzeti állandóság bástya védfalait a "vértiszta" leszármazásban, a nyelvben és a "constitutióban", azaz a politikai berendezkedésben látja. Tanulmánya első fele foglalkozik a magyar törzsek szövetségkötésével és a honfoglalással, melyeket a nemzetté válás első és elengedhetetlen feltételének tekint. Műve második részében a nyelvvel foglalkozik: a " finn-magyar " nyelvrokonság egyik korai pártolójaként az összehasonlító nyelvtörténet módszere mellett száll síkra, és a túlzott, bizonytalan jövevényszó-kutatás kritikusaként egyként száll szembe a magyarok őseit mindenféle előkelő népeknél megtalálni vélő etimologizálókkal és a szlávok kulturális felsőbbségét a szláv jövevényszavak létével igazolni kívánó tudósokkal. Munkájában tanúbizonyságot tesz kimagasló olvasottságáról; a kortárs angol, francia, német és szláv tudósok munkáinak jó ismerőjeként, pragmatikus és józan érvekre támaszkodva igyekszik rendet tenni a különféle nyelv- és őstörténeti elméletek dzsungelében. Az ezúttal reprint formában megjelenő karcsú munkája a magyar társadalomtudományi gondolkodás korai időszakának tanulságos dokumentuma. (ISBN 5990000785111) 2500 Ft.
IV. A kunok eredete
Eredetileg 1850-ben megjelent könyvecske, ma kultúrtörténeti érdekesség. (ISBN 2050000031625)  2600 Ft.
V. A skythák (1909)
Székfoglaló értekezés - Felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1905 április 9-i ülésén. A századfordulós magyar történettudomány kiváló képviselője volt Nagy Géza, akinek szkítákról szóló vékony könyve ma is antikváriumok keresett darabja. Az 1909-ben megjelent akadémiai székfoglaló értekezés szorosan kiegészíti a szerző korábbi tanulmányát, mely A szkithák nemzetisége címmel jelent meg 1895-ben. Nagy Géza munkája ahhoz a korabeli vitához szól hozzá, mely a szkíták iráni, avagy turáni, más szóval belső-ázsiai eredete körül zajlott. A szerző utóbbi mellett érvel az ókori források alapos nyelvészeti, kultúrtörténeti kritikája, néprajzi, vallás-, gazdaság- és társadalomtörténeti összehasonlító elemzések segítségével, természetesen érintve a magyar őstörténettel való kapcsolódásokat (pl. a szkíták lehetséges finnugor-szláv keverék etnikai összetételét). (ISBN 5990000611526) 2500 Ft.
VI. Etel Laka vagyis Attila hun király birodalmi székhelye
Előszó (részlet) "Nem kivántatik hozzá sem valami költői fentszárnyalás, sem valami mélységes történelmi érzék,hanem csupán egy kis műveltség és honszerelem, hogy az ember, s kivált a magyar ember, némi kegyeletes érdekkel viseltessék hozzájának, szülőföldének ősmúltja iránt. Vajjon micsoda nemzet fijai laktak és csaláztak hajdan e mezőn, hol most az alföldi magyar csendesen szántogat, és elmereng,midőn ekéje hamvadó koponyákat, régi pénzeket, rozsdás fegyvereket vet ki a földből?" Révész Imre ebben az 1839-ben írt tanulmányában azt kutatja, hogy Attila székhelye lehetett-e Jászberényben. (ISBN 963 85923 2 X) 2600 Ft.

Az Árpádok családi története (1892)
Több nemzedékrendi táblával. 630 oldal plusz táblázatok.
Írta: Dr. Wertner Mór (ISBN 5990000299502)  6500 Ft.

Jerney János keleti utazása a 'magyarok' őshelyeinek kinyomozása végett 1844-45
2 kötetben, 650 oldalon.

A könyvek szállítási ideje: 3-14 nap
Kategória: 
Kiadó: 
Heraldika
ISBN: 
5992400000344
Készletinformáció: 
Készleten